foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Uczeń, od którego nie wymaga się nic takiego, czego zrobić nie może, nigdy nie zrobi wszystkiego, co może.

Szkoła Podstawowa w Kamieniu

Szkoła z klasą

Prawa autorskie

Odwiedziny strony

Dzisiaj99
Wczoraj182
W tygodniu1051
W miesiącu2949
Łącznie625729

Twoje dane

 • IP: 18.207.108.182
 • Przeglądarka unknown
 • Browser Version: unknown
 • System unknown

Kto jest online

2
Online

sobota, 23, styczeń 2021 22:50

Udział w projekcie Tradycyjny sad

Europejski Fundusz Społeczny

FEWER

UEEFS L kolor

SKS

Filtr
 • Plan lekcji dla gimnazjum

 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

   

  NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE

   

  DRODZY UCZNIOWIE,  RODZICE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY

  CZAS WAKACJI DOBIEGA KOŃCA, ZAPRASZAMY DO SZKOŁY JUŻ W NAJBLIŻSZY

  WTOREK 01 WRZEŚNIA 2015

   

  *o godz. 9.00 dla chętnych msza św. w naszym kościele

  o godz. 10.00 do 11.00 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 w szkole na głównym korytarzu

   

  Autobus jedzie w/g trasy z roku poprzedniego- patrz strona szkoły- początek Szadek “Górka” wyjątkowo o godz. później  czyli start o 8.40, dotarcie do szkoły na 9.00

  Powrót przewidziany na 11.00-11.30

   

  Uwaga! Możecie zobaczyć tez na stronie plan lekcji, udało nam się już ułożyć, pewnie jakaś mała korekta pojawi się jeszcze

  WIELKICH ZMIAN NIE PRZEWIDUJEMY,

  JEDYNIE NOWYM PRACOWNIKIEM JEST KSIĄDZ KATECHETA TOMASZ JEŻ- SERDECZNIE WITAMYJ

  POZOSTALI NAUCZYCIELE TO CI, KTÓRYCH ZNACIE.

   

  Nowe!

  Planujemy też wejście w dziennik elektroniczny i średnia ważoną/nie bardzo podoba się ten pomysł gimnazjalistom- rodzice będą mieć stały monitoring Waszych poczynań

   

  PRZYDZIAŁY ZAJĘĆ, PRZEDMIOTÓW “PRAWIE” PODOBNIE JAK ROK WCZEŚNIEJ. EW.ZMIANY PONIŻEJ

   

  Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2015/2016:

   

  Punkt Edukacji Przedszkolnej /3-4-latki/

  RUSZAMY JUŻ WE WTOREK  01.09.2015

  PEP pracuje od 7.00 do 16.00

  -Bezpłatna podstawa programowa realizowana od 7.30 do 12.30 (Iza Zapart 25 godzin, Monika Kupaj 16 godzin)

  -Zajęcia płatne - Radosław Janaszczyk - rytmika 2*30 minut, Anna Zaćmińska - religia 2*30 minut, Ewelina Michalak - logopedia 2*30 minut, Anna Kwiatkowska - j. angielski 2 *30 minut.

  Pozostałe zasady podobnie jak w roku minionym, 01 września 2015 dzieci maja już zapewnione posiłki, odpłatność na podobnych zasadach jak w roku minionym. Grupa liczy 20 dzieci

  Oddział przedszkolny /5-latki/ - czynny od 8.00 do 15.00

  -Bezpłatna podstawa programowa (Beata Otrębska 22godziny, Monika Kupaj 9 godzin)  godzin w tym j.angielski 25 godzin. I. angielski I. Kliś 2 *30 minut.

  -Zajęcia płatne - Radosław Janaszczyk - rytmika 2*30 minut, Anna Zaćmińska - religia 2*30 minut, Ewelina Michalak - logopedia 2*30 minut.

  do 3 września 2015 dzieci na własnym wyżywieniu, potem do ustalenia.

  Uwaga!

  Na dzień 03 września 2015 o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie celem dopracowania zasad funkcjonowania PEP i OP/ czas potrzebnej opieki dla dzieci, dożywianie, deklaracja czasu pobytu , zasady odpłatności/bardzo proszę o obecność/

  Szkoła Podstawowa:

  Klasa I - wychowawca Alicja Szczepanik

  Klasa II - Krystyna Wypych

  Klasa III - Katarzyna Siara

  J. angielski w klasach 1-3 SP I.Kliś

  Informatyka w klasach 2 - 3 SP R. Janaszczyk

  W-F w klasie 3 SP M. Zapart

  Klasa IV - wychowawca Anna Kwiatkowska + j. angielski, j. polski J. Kędzia, matematyka Olga Leśniak, w-f M. Zapart

  Klasa V - wychowawca A. Pleśnierowicz, w- f łączony z klasą 4 - M.Zapart

  Klasa VI - wychowawca B. Kulawinek,

  Gimnazjum

  I gimnazjum - wychowawca - E. Grzelak +matematyka

  II gimnazjum - wychowawca O. Leśniak + matematyka

  III gimnazjum - wychowawca J. Kędzia + j. polski + w-f

  W całej szkole:

  biologię i przyrodę prowadzi p. A. Ordyniak

  informatykę, muzykę i zajecia artystyczne R. Janaszczyk

  chemię - E. Grzelak

  fizykę - O. Leśniak

  j. niemiecki - E. Michalak

  j. rosyjski - I. Kliś

  plastykę - A. Pleśnierowicz

  historię i wos - D. Szumski

  geografię - E. Michalak ( I, II gim) J. Przybył 3G

  technikę - K. Siara

  wdż - B. Kulawinek

  religię - A. Zaćmińska (SP), ks. T. Jeż (GIM)

  Nauczanie indywidualne realizowane jak w roku minionym - środa dniem wolnym przewidzianym na terapie specjalistyczne z rodzicami.

  Pozostaje zasada "dłuższej środy"-zajęcia do 8 godziny lekcyjnej.

  Do zobaczenia- dyr. W. Bartosik

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1.9.2015 w szkole o godzinie 10.00.

  Dla chętnych o godzinie 9.00 odbędzie się w kościele msza święta.

  Serdecznie zapraszamy!

   

  2d1a17810023aefb4e5f7299

 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego na rok szkolny/akademicki 2015/2016.

  Na podstawie przyjętych uchwał Rada Powiatu Kaliskiego określiła nowe Warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

  Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym "Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego".

  O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
  1. Stypendium może otrzymać uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz student, który zamieszkuje na terenie powiatu kaliskiego.
  2. Stypendium przysługuje uczniowi lub studentowi za wyniki w nauce tylko w danej placówce, do której uczęszcza z zastrzeżeniem ust.3.
  3. Stypendium nie przysługuje za wyniki w nauce, w ostatniej klasie gimnazjum, w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej i za ostatni rok kształcenia na studiach wyższych.
  4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią (arytmetyczną) ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od:
  a) 5,50 - uczniowie szkół gimnazjalnych,
  b) 5,10 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
  c) 4,60 - studenci,
  3) nie przekroczyły 28 roku życia.

  5. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.
  6. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.
  7. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę:

  1) uczniowie - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
  2) studenci - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów krajowych i międzynarodowych, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje naukowe.

  8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

  1) 350 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  2) 400 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  3) 500 dla studentów.


  Nabór wniosków stypendialnych:

  1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w terminie do 30 października każdego roku według wzorów wniosków stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.
  2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

  1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta,
  2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen (arytmetycznej) w nauce z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego,
  3) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,
  4) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad albo potwierdzające inne osiągnięcia naukowe o których mowa w § 2 ust. 7 za poprzedni rok szkolny lub akademicki,

  3. Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie Starosty Kaliskiego przedłożyć inne dokumenty w celu weryfikacji złożonego wniosku.

  Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów:
  1. Właściwa w sprawach oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kaliszu sprawdza poprawność formalną złożonych wniosków i przekazuje Zarządowi Powiatu Kaliskiego.
  2. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Kaliskiego, w terminie do 15 grudnia każdego roku.
  3. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu do dnia 25 grudnia każdego roku.
  4. Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego o której mowa w ust. 2 jest ostateczna.

  UWAGA
  Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Złożenie wniosku o stypendium nie jest jednoznaczne z jego otrzymaniem.

  Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Biurze Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Kaliszu, tel (062) 501 42 35.

  Dokumenty do pobrania na stronie: http://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/006/016/005/003

   

   

   

  http://www.cekow.pl/content.php?sid=51b0e09c0bdd53989cd58741bd70cd71&tr=cl&cms_id=775

  http://www.cekow.pl/content.php?sid=51b0e09c0bdd53989cd58741bd70cd71&tr=cl&cms_id=774

  http://www.cekow.pl/content.php?sid=51b0e09c0bdd53989cd58741bd70cd71&tr=cl&cms_id=773

 • WAKACYJNY SUKCES

  13 wyścigów uwieńczonych sukcesem

   Wakacje to czas relaksu, odpoczynku. Jest jednak grupa młodzieży, która spędza wakacje niestandardowo, oddając się swojej sportowej pasji. Na wielką pochwałę zasługuje dwunastoletnia dziewczynka – NATALIA  NAWROCKA uczennica piątej klasy w Zespole Szkół w Kamieniu, trenując kolarstwo w kategorii żak. Swe umiejętności trenuje pod okiem trenera Marka Cieślaka w UKS Koźminianka. Natalia pokochała kolarstwo i poświęca każdą wolną chwilę na poprawę kondycji oraz bardzo wyczerpujące treningi, gdzie przemierza na rowerze dziesiątki kilometrów dziennie. Ciężka praca opłaciła się, gdyż podczas wakacji wystartowała w trzynastu wyścigach na terenie całej Polski i każdy uwieńczony był sukcesem.  Nie było łatwo, gdyż tegoroczne, upalne lato nie ułatwiało współzawodnictwa.  Największe emocje towarzyszyły młodej kolarce podczas dwudniowego startu w  mini Tour de Pologne w Dąbrowie Górniczej, gdzie zdobyła I miejsce. Jej młody wiek i duża ilość wygranych wyścigów zapewne zaprocentują na dalszą sportową karierę. Sukcesy Natalii przyciągają sponsorów, między innymi zachwycony osiągnięciami kolarskimi właściciel sklepu By o la la…! w galerii Amber,  zafundował nowy strój kolarski wraz z akcesoriami.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   

   

   

 

 

 

 

Dzień chłopaka 09.30.2015 12:00 Dni

Kalendarz

styczeń 2021
pwścpsn
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Imieniny

Wczoraj Anastazego Wincentego Dzisiaj Ildefonsas Rajmunda Jutro Rafala Felicji Franciszska

Nasza lokalizacja

My w projekcie Erasmus

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kamieniu Rights Reserved.

Strona Zespołu Szkół w Kamieniu Darmowe pozycjonowanie Darmowy katalog stron Katalog 4find.eu Darmowy katalog stron